انتخاب زبان

تعهد ما نسبت به عملکرد باکیفیت ، بوسیله پایبندی دقیق ما نسبت به استانداردهای فنی درجه صنعتی و گواهینامه های شناخته شده جهانی نشان داده شده است. کنترل کیفیت، ارتباطات ما را با تمام ذینفعان، ایمنی محل کار و همچنین تولید و مسئولیت زیست محیطی مان را کنترل و مدیریت می کند. ما از طريق کانال هاي ارتباطي داخلی و استراتژی تضمین کیفیت، دائماً از استاندارد ها بوسیله بررسی و ارزیابی های خروجی اطمینان بدست می آوریم تا هر گونه مشکلات بلقوه را شناسایی و و برای راه اندازی، راه حل های موثر اتخاذ کنیم. این استراتژی به ما اجازه داد تا با مشتریان و شرکای خود پیوندی قوی برقرار کنیم که به طور مداوم از طریق تعهد و مداومت و برتری، بهبود یافته است

  • دانلود مدارک : ISO 14001:2015
  • دانلود مدارک : ISO 9001:2015
  • دانلود مدارک : OHSAS 18001:2007