اختر اللغة

سیاست ها و ارزش ها

نگرانی اصلی ما جلب رضایت مشتری وکارکنانمان است.

توانایی و قابلیت سیمان هلال نه تنها در عملیات اجرایی ودستیابی به نتایج استثنایی است، بلکه در سیاست ها و ارزش های ذاتیمان است.

استانداردهای فوق یکپارچه در همه ی جنبه های کسب و کارمان ، برای ارائه یک محیط کاری مشخص از طریق اعتماد و انعطاف پذیری برای افراد، تقویت همکاری باز و صادقانه در همه سطوح می باشد. سیاست های کاری ما بر مبنای قوانین و مقررات تعیین شده توسط کشورهایی است که در آن فعالیت می کنیم. اما در داخل محیط کاریمان یک فضای ایمن را برای همه کارکنان تضمین می کنیم و فرهنگ ارتباطات و آگاهی زیست محیطی را تقویت می کنیم.